Author: studyguide

Το πρόγραμμα MBA στην Ηγεσία και Ανάπτυξη Διοίκησης απευθύνεται σε επαγγελματίες, νέους επιχειρηματίες και στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να αποκτήσουν έναν ισχυρό μεταπτυχιακό τίτλο, να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες επαγγελματικής ανέλιξης. Είναι επίσης σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες αποφοίτων διαφόρων κλάδων που επιθυμούν να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ως στελέχη και επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Γιατί MBA στο Aegean College όμως; Το πρόγραμμα εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για τους managers των σύγχρονων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε ένα δυναμικό και διεθνοποιημένο επιχειρηματικό περιβάλλον. To Aegean College είναι το μοναδικό Κολέγιο που διοργανώνει την εκπαιδευτική δραστηριότητα MBA Guest…

Read More

Το Πρόγραμμα Be Your Own Boss προσφέρεται δωρεάν σε νέους ηλικίας 18-35 ετών. Οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν ένα 4ήμερο διαδραστικό και δωρεάν Κύκλο Μαθημάτων Εξερεύνησης Επιχειρηματικότητας (Explore Enterprise Course), όπου μέσα από εργαστήρια εξερευνούν την πρακτική πλευρά της έναρξης και λειτουργίας μιας επιχείρησης και αποφασίζουν εάν η αυτοαπασχόληση είναι κατάλληλη για αυτούς. Μετά τον Κύκλο Μαθημάτων, όσοι συμμετέχοντες επιθυμούν λαμβάνουν ατομική καθοδήγηση έως και 12 μήνες προκειμένου να αναπτύξουν, σχεδιάσουν και δοκιμάσουν την επιχειρηματική τους ιδέα και στη συνέχεια να ωριμάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο. Οι συμμετέχοντες που είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν την επιχείρησή τους μπορούν να παρουσιάσουν το επιχειρηματικό τους σχέδιο…

Read More

Παράταση Προθεσμίας Υποβολής Αιτήσεων έως 6 Σεπτεμβρίου 2021 Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική»** (M.Sc in «Banking and Finance») Νέος Κύκλος Υποβολής Αιτήσεων Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 Υποβολή Αιτήσεων έως 6 Σεπτεμβρίου 2021 Έναρξη: Οκτώβριος 2021 Στο ΠΜΣ θα γίνονται δεκτοί κάτοχοι τίτλου πρώτου κύκλου σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 34 του ν.4485/2017. Ειδίκευση: «Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική» («Banking and Financial Management») Διάρκεια: 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα (Πλήρους φοίτησης) Δικαιολογητικά Αίτηση συμμετοχής Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωσης περάτωσης σπουδών ή υπεύθυνη δήλωση για την ολοκλήρωση των σπουδών μέχρι την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου Αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας Αντίγραφο επικυρωμένου πιστοποιητικού καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου…

Read More

Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, ως Εθνική Μονάδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ aπευθύνει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή Προτάσεων από ενδιαφερόμενους αναδόχους (φυσικά πρόσωπα – ελεύθερους επαγγελματίες) προς σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, για την τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του προγράμματος Erasmus+, υπό τους κατωτέρω κωδικούς έργων. Πιο συγκεκριμένα: ΕR.1 – (8) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ο εξωτερικός συνεργάτης/ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στη τεχνική υποστήριξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής οικονομικής, διοικητικής και επιχειρησιακής διαχείρισης σχεδίων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο των δράσεων του IKY/ΕΜΣ ERASMUS+. ΕR.2 – (3) ΘΕΣΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ / ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ Ο εξωτερικός συνεργάτης /ανάδοχος καλείται να συμβάλλει στην…

Read More

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 31 Αυγούστου 2021 Τα Τμήματα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης και Οικονομίας του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου και Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ) με τίτλο: “Λογιστική και Ελεγκτική” Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η μεταπτυχιακή εκπαίδευση στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και της Ελεγκτικής με σκοπό τη δημιουργία ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη επιστημονική εξέλιξη, θα στελεχώνει τις επιχειρήσεις και θα αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης-κατάρτισης του κοινωνικού συνόλου. Ειδικότερα,…

Read More

Tο Orange Grove ανακοινώνει την έναρξη υποβολής συμμετοχών για το Incubation πρόγραμμα 2021-22, που θα πραγματοποιηθεί το ερχόμενο φθινόπωρο και προσκαλεί όσους έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα να λάβουν μέρος. Η πρωτοβουλία της Ολλανδικής Πρεσβείας στην Ελλάδα μέσω του προγράμματος «επώασης» απευθύνει πρόσκληση σε νέους επιχειρηματίες που θέλουν να κάνουν πραγματικότητα τις καινοτόμες ιδέες τους αλλά και σε νεοσύστατες επιχειρήσεις και υφιστάμενες καινοτόμες ΜΜΕ ώστε να υποστηρίξει την περαιτέρω ανάπτυξή τους. Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί και φέτος διαδικτυακά παρέχοντας για μια ακόμα χρονιά την ευκαιρία σε άτομα από όλη την ελληνική επικράτεια να λάβουν μέρος, συνεισφέροντας στην τοπική επιχειρηματικότητα. Mέσω του εντατικού Incubation προγράμματος,…

Read More

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 25 Αυγούστου 2021 Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στην Οικονομική Επιστήμη απευθύνεται σε πτυχιούχους με στόχο μεταπτυχιακές σπουδές στην κατεύθυνση της απόκτησης Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) και προοπτικά της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στην Οικονομική Επιστήμη. Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δίνεται έμφαση στην οικονομική θεωρία και τις εφαρμογές της. Τα οικονομικά αντιμετωπίζονται ως κοινωνική επιστήμη μέσα από μαθήματα που την αναδεικνύουν ως τέτοια και μέσα από την έμφαση στις θεωρητικές διαφορές μεταξύ των διαφορετικών σχολών οικονομικής σκέψης. Παράλληλα θεωρείται απαραίτητη η κατανόηση σε βάθος των μαθηματικών και ποσοτικών τεχνικών. Η διάρκεια σπουδών είναι διετής. Οι φοιτητές παρακολουθούν εντατικά μαθήματα,…

Read More

Το MA International Hotel Management του Northampton University είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο πρόγραμμα με διεθνή προσανατολισμό που εστιάζει στην βαθιά κατανόηση της ξενοδοχειακής βιομηχανίας και των υπηρεσιών τουρισμού. Σκοπός του προγράμματος είναι να μυήσει τους συμμετέχοντες σε ολοκλήρο των κύκλο ζωής της φιλοξενίας και του τουρισμού, από την δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την υποδοχή τουρισμού, την προσέλκυση του μέχρι την εξυπηρέτηση και τις υπηρεσίες φιλοξενίας. Δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στρατηγική σκέψη και την εθνική κουλτούρα, το πρόγραμμα προσφέρει στους συμμετέχοντες τα απαραίτητα εφόδια προκειμένου να κατανοήσουν σε βάθος όλες τις συνιστώσες της τουριστικής βιομηχανίας. Τα μελλοντικά στελέχη θα είναι ικανά να λειτουργούν σε…

Read More

Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 1 Σεπτεμβρίου 2021 Το τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 12ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο «Διοίκηση Επιχειρήσεων» (MBA), για το ακαδημαϊκό έτος 2021-22, το οποίο θα λειτουργεί σύμφωνα με το ΦΕΚ 3463/τΒ΄/13-9-2019 απόφαση  1 περί επανίδρυσης του Προγράμματος. Το ΠΜΣ οδηγεί στην απονομή Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) σε τρεις κατευθύνσεις σχετικές με διακριτά γνωστικά αντικείμενα του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος (Σέρρες) και πιο συγκεκριμένα : Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενικό MBA) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων με κατεύθυνση στα Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων…

Read More

Αναμφίβολα, η εμπειρία του Erasmus είναι μια μοναδική εμπειρία  που κανείς φοιτητής δεν πρέπει να χάσει. Εκτός από το γεγονός ότι είναι το καλύτερο πανεπιστημιακό πρόγραμμα στον κόσμο, μόλις ένα εξάμηνο Erasmus θα βελτιώσει τις πιθανότητές σου να βρεις μια καλή δουλειά. Κάθε χρόνο, εκατοντάδες χιλιάδες φοιτητές μετακινούνται σε ολόκληρη την Ευρώπη για να ζήσουν στο έπακρο το πρόγραμμα Erasmus σε περισσότερα από 5.000 πανεπιστήμια. Αυτές, λοιπόν, είναι οι 9 καλύτερες πόλεις για Erasmus! 1. Ρέγκενσμπουργκ Πρόκειται για μια ιστορική πόλη που βρίσκεται στη Βαυαρία. Οι περισσότεροι φοιτητές συμφωνούν ότι συνδυάζει υψηλό πανεπιστημιακό επίπεδο με καλή ποιότητα ζωής. Επιπλέον, είναι ιστορικό…

Read More